انجمن «زار» برای نبرد با نیروهای اهریمنی از شش گوشه‌ی زمین گرد هم آمده اند...

در تاریکی شب در راهروهای کاخ شاه، دسیسه ای در جریان است. صداهای مشکوک...

چه کسی دروغ در آستین دارد و چه کسی راست می‌گوید؟در مورد نقشتان ادعا کنید و ...

پرونده‌ی تازه‌ای پاسگاه ژاندارمری را به هم ریخته است. مقامات توقع دارند این پرونده...

زار

شاه، دزد، وزیر دوئل

ژاندارمری

شاه، دزد، وزیر

به خیابان‌های لندن در عصر ملکه ویکتوریا خوش آمدید. تو، بازیکن این بازی یکی از افراد ارتش نامنظم شرلوک هلمز بزرگ در خیابان بیکر هستی. اینجایی تا سرپرستی و هدایت گروه تحقیقات ...

شرلوک هُلمز

سبد خرید