سوالات متداول

کارت های واقعه

کارت‌های اتاق

سوال: تا چه زمانی میتوانیم کارت برداریم؟

پاسخ: در مراحل یک و دو بازی میتوانید در ابتدای هر نوبت خود، به تعداد سکههای خرد کارت بردارید. اما به محض ورود به مرحله سه بازی دیگر این امکان وجود ندارد. برداشتن کارت اتاق و اضافه کردن به نقشه‌ی عمارت یک عمل اختیاری است. بازیکن به نسبت استراتژی شخصی و تصمیم جمعی می‌توانند اتاق‌های جدید به عمارت اضافه کنند و آن را گسترش دهند. طبیعتاً هر چه اتاق‌های بیشتری در بازی حاضر شود، بازی طولانی‌تر خواهد شد.

سوال: در اتاقهایی که دو پلاک طلسم دارند، اگر هر کدام از حروف روی رمل بیاید، نشاندهنده حضور اهریمن است؟

پاسخ: بله، مثلا در اتاقی که دو پلاک «جیم» و «دال» دارد، آوردن هر یک از این دو حرف روی رمل، نشاندهنده حضور اهریمن در آن پلاک است. 

سوال: در اتاقهایی که دو پلاک طلسم دارند، اگر یکی از حروف روی رمل آورد و توانستیم اهریمن را شکست بدهیم، هر دو طلسم باطل میشوند؟

پاسخ: خیر، هر دو پلاک طلسم باید به طور مجزا باطل شوند. مثلا در اتاقی با دو پلاک «جیم» و «دال»، اگر یک بار «جیم» آوردید و در نهایت طلسم را باطل کردید، سکه ابطال روی پلاک «جیم» قرار میگیرد و در ادامه باید دوباره با حضور در اتاق رمل «دال» بیاورید و با اهریمن مبارزه کنید تا پلاک «دال» هم باطل شود. 


کارتهای واقعه

سوال: هنگامی که طبق دستور واقعه باید رمل بریزیم، چند بار اجازه ریختن رمل داریم؟

پاسخ: تنها یک بار. فقط موقع مبارزه با اهریمن بر اساس اسطرلاب به تعداد سکه‌های «خرد» رمل میریزید. 

سوال: بعد از برداشتن کارت واقعه، دیگر امکان برداشتن کارت وجود ندارد یا حتی حرکت هم نمیتوانیم انجام دهیم؟

پاسخ: در صورت برداشتن کارت واقعه نوبت شما به پایان خواهد رسید و دیگر امکان هیچ حرکت دیگری ندارید. نوبت به نفر بعد میرسد. 

سوال: حتا اگر بر اتفاق رخ داده غلبه کنیم، مثلا مار را دفع کنیم، دیگر نمیتوانیم اتاق باز کنیم یا حرکت کنیم؟

پاسخ: در هر صورتی با برداشتن کارت واقعه نوبت شما تمام میشود و آخرین کاری که انجام میدهید انجام دستور واقعه است. فارغ از پیروزی یا شکست، نوبت به نفر بعد میرسد. 

سوال: اگر طبق دستور کارت واقعه به اتاق خاصی رسیدیم و سکههای جایزه را دریافت کردیم، میتوانیم حرکت کنیم و به بازی ادامه دهیم؟

پاسخ: بله، تنها هنگام برداشتن کارت واقعه نوبت تمام میشود و در صورتی که دستور واقعه را در نوبتهای بعدی انجام دهید، میتوانید کماکان ادامه بدهید و سکههای بدستآمده هم جزو دارایی شما خواهند بود. 

سوال: اگر با یک کارت واقعه از بازی بیرون برویم و مثلا باید اتاق خونین باز شود تا بتوان به بازی برگشت، در صورتی که هیچ اتاق خونین دیگری در دسته کارتها باقی نمانده باشد و همه اتاقهای خونین باز شده باشد، چه باید کرد؟

پاسخ: تنها راه ممکن، خریدن یک سکه کندر و استفاده از آن برای باطل کردن حکم واقعه است. 

سوال: یک بازیکن با کارت واقعه مثلا تا پیدا شدن اتاق مرطوب از بازی بیرون میرود، اگر چنین اتاقی در بازی وجود داشت باز هم مهره باید تا پیدا شدن کارت بعدی بیرون بماند؟

پاسخ: بله، مهره باید بیرون بماند تا اولین کارت اتاق (از نوعی که در کارت واقعه ذکر شده) به عمارت اضافه شود. 


کارت های واقعه خاص

سوال: روي يكي از كارتهاي واقعه نوشته شده كه بايد ٧ خانه از اتاقي كه در آن هستيد دور شويد تا بتوانيد به بازي ادامه دهيد. در اينجا چكار بايد كرد؟ يعني فقط حركت كرد و كارت بر نداشت؟ رمل ريخت يا خير برای آزمون حضور اهريمن؟ اگر اهريمن بود چه ميشود؟

پاسخ: در نسخه جدید بازی، این واقعه به این شکل تغییر پیدا کرده که باید خود را به اتاق پاک برسانید تا از شر سایه رها شوید. تا رسیدن به اتاق پاک تنها میتوانید حرکت کنید. اگر در اتاقی حاضر شدید که پلاک طلسم داشت، باید رمل بریزید ولی اگر اهریمن در پلاک حاضر بود، نمیتوانید مبارزه کنید و نوبت شما تمام میشود.

سکه های جان و خرد

سوال: وقتی سکه جان و خرد به دست میآوریم، آیا آن سکهها در ادامه محسوب میشوند؟

پاسخ: از هر طریقی که سکهای به دست بیاورید (رسیدن به اتاق خاص، به دستور واقعه، مبارزه با اهریمن و... )، این سکهها به سکهها اضافه میشود و از همان لحظه قابل استفاده هستند. 


سکه های ابزار

سوال: وقتی با استفاده از سکه کندر، حکم صادر میکنیم، آیا این حکم شامل حرف نام اهریمن نیز میشود؟

پاسخ: خیر، حکمی که با کمک سکه کندر میدهیم باید یا مربوط به باطل دسته‌ای از پلاکهای طلسم باشد، یا حکم یک واقعه را خثی کند.

سوال: اگر از سکه ابزار استفاده کنیم، باید آن را به مخزن سکهها برگردانیم؟

پاسخ: اگر به روش 1 یعنی سوزاندن استفاده کنید باید به مخزن برگردانید و اگر به روش 2 استفاده کنید، در عمارت باقی میماند. 

سوال: سکهای را در عمارت قرار دادهام، میتوانم بردارم؟ مثلا نمیخواهم بازیکن دیگری با کمک «حرز»ی که من در عمارت قرار دادهام، از دیوار عبور کند. 

پاسخ: بازیکنی که سکه را در عمارت قرار داده میتواند هر زمانی آن را بردارد ولی اگر بردارد دیگر نمیتواند از آن استفاده کند و باید آن را به مخزن برگرداند. 

سوال: آیا فقط از یک ویژگی سکه ابزار میتوان استفاده کرد؟ مثلا من اگر با کندر حکم صادر کردم دیگر نمیتوانم آن را روی یک اتاق قرار دهم؟

پاسخ: فقط یک استفاده میتوان از هر سکه ابزار کرد. اگر به روش 1 از کندر استفاده کنید و حکم صادر کنید باید آن را به مخزن برگردانید. 


روند و زمان بازی

سوال: چگونه میتوان بازی را زودتر یا دیرتر به پایان رساند؟

پاسخ: طولانیترین مرحله بازی، مرحله دو است که در آن باید اهریمن را در یک پلاک طلسم به دام بیندازید. هر چه اتاقهای بیشتری باز کنید، این مرحله طولانیتر خواهد شد. 

سوال: چند اتاق باید باز کنیم؟ آیا باید تمامی اتاقهای عمارت را کشف کنیم؟

پاسخ: تعداد اتاقهای باز شده بستگی به تصمیم جمعی بازیکنان در مرحله دو بازی دارد. هر بازیکنی اجازه دارد در هر نوبت خود به تعداد سکههای خردش کارت جدید بردارد. به طور معمول حداقل 15-20 اتاق لازم است تا به شرایط گذشتن از مرحله دو برسید. طبعا نیازی نیست که همه اتاقها باز شود. 

سوال: آیا این امکان وجود دارد که یک بازیکن هیچ کارتی برندارد و اتاقی باز نکند و فقط حرکت کند؟

پاسخ: بله، هر بازیکنی در نوبت خود میتواند از صفر تا تعداد سکههای خرد، کارت بردارد و همچنین از صفر تا تعداد سکه جان، حرکت کند. حتا می‌تواند هیچ کاری نکند.


رمل و آزمودن حضور اهریمن

سوال: در چه شرایطی فقط یک بار میتوانیم رمل بریزیم و در چه شرایطی به تعداد سکههای خرد؟

پاسخ: برای آزمودن حضور اهریمن، استفاده از میانبرها و انجام دستورات واقعه فقط یک بار رمل میریزید و برای مبارزه با اهریمن در مراحل دو و سه بازی، به تعداد خرد. (سوال پرتکرار)

سوال: برای این‌که ببینیم اهریمن در اتاق هست یا نه، آیا به تعداد خرد رمل میریزیم؟

پاسخ: خیر، برای آزمودن حضور اهریمن تنها یک بار رمل میریزید، ریختن رمل به تعداد «خرد» منحصر به مبارزه با اهریمن است. 

سوال: در چه صورت میتوانیم برای این‌که ببینیم اهریمن در اتاق هست یا نه، دو بار رمل بریزیم؟

پاسخ: برای آزمودن حضور اهریمن تنها یک بار رمل میریزید. اگر بخواهید دوباره رمل بریزید، باید از اتاق خارج شوید و دوباره به اتاق بازگردید که حداقل دو حرکت حساب میشود. 

سوال: آیا برای ورود به اتاق و خروج از آن، باید رمل بریزیم؟ یعنی دو بار برای هر اتاق؟

پاسخ: خیر، برای هر اتاق یک بار باید رمل بریزید. این کار را برای اولین اتاق که در آن حضور دارید، اتاقهایی که از آنها عبور میکنید و اتاق آخری که در انتهای نوبت خود وارد آن میشوید، باید انجام دهید.

سوال: اگر بازیکنی اهریمن را در پلاکی گیر بیاندازد ولی شکست بخورد، بازیکن بعدی که می خواهد با اهریمن مبارزه کند هم باید رمل بیاندازد و حرف پلاک را (در رمل) بیاورد یا هر حرفی روی رمل بیاورد کفایت می کند؟

پاسخ: هر بازیکن که در هر لحظه که در اتاقی که پلاک طلسم دارد، حاضر میشود باید رمل بریزد و بیازماید که آیا اهریمن در آن لحظه در اتاق حاضر است یا خیر. به این ترتیب حتی در نوبت یک بازیکن هم با خروج از یک اتاق و بازگشت دوباره به آن اتاق میتوانید دوباره رمل بریزید، شاید اهریمن این بار آنجا باشد! به همین ترتیب اگر در نوبت یک بازیکن اهریمن در اتاقی حاضر بود، در نوبت بازیکن بعدی ممکن است اهریمن حاضر باشد یا نباشد، در هر بار حضور هر بازیکن در یک اتاق با پلاک طلسم، باید رمل ریخته شود.


اسطرلاب و مبارزه با اهریمن

سوال: زمانی که حرف رمل با پلاک طلسم یکی شد و متوجه حضور اهریمن شدیم، اگر بخواهیم از مبارزه انصراف بدهیم و طبق قانون یک خانه به عقب برگردیم، آیا امکان ادامه حرکت و بازی داریم؟

پاسخ: خیر، فارغ از مبارزه یا عدم مبارزه با اهریمن، در صورتی که اهریمن حضور داشته باشد و با اهریمن روبرو شوید، نوبت به پایان میرسد. 

سوال: در صورتی‌که اسطرلاب از ما میخواهد که دو رقم را روی رمل بیاوریم (مثلا 2 و 3) آیا میتوان یکی را در یک رمل آورد و دیگری را در رمل دیگر؟ در این مثال 2 را در یک رمل آورد و 3 را در رمل دیگر؟

پاسخ: خیر، تمام شرایط خواسته شده در اسطرلاب، باید در یک رمل بیاید. 

سوال: اگر رمل خواسته شده در اسطرلاب را عینا آوردیم، آیا میتوانیم از پشت اسطرلاب، «حکم» بگیریم؟

پاسخ: خیر، حتما باید روی یک رمل علاوه بر ورد خواسته شده در اسطرلاب، حرف پلاک را هم بیاورید تا از پشت اسطرلاب حکم بگیرید. 

سوال: : اگر بازیکنی اهریمن را در پلاکی گیر بیاندازد ولی شکست بخورد، بازیکن بعدی که می خواهد در همان پلاک با اهریمن مبارزه کند، آیا باید اسطرلاب را دوباره (پس از بازیکن قبلی) بچرخاند تا شرایط پلاک و اتاق دوباره روی اسطرلاب بدست آید؟

پاسخ: هر بار که اسطرلاب را برمیداریم تا ببینیم راه مبارزه با اهریمن چیست، باید هر دو صفحه روی اسطرلاب (مربوط به حرف و مربوط به اتاق) را در جهت ساعتگرد بچرخانیم تا به حرف یا نوع اتاق مورد نظر برسیم. اگر روی اسطرلاب همان حرف یا همان اتاق است، باز هم می چرخانیم تا به حرف پلاک و نوع اتاق برسیم.

شروع بازی و پیدا کردن اتاق پاک (مرحله یک)

سوال: آیا برای استفاده از اسطرلاب باید حتما وارد اتاق پاک بشویم؟

پاسخ: خیر، کافیست یک اتاق پاک در عمارت پیدا کنید.

سوال: آیا هر بازیکن به طور مجزا باید اتاق پاک پیدا کند تا بتواند وارد مرحله دوم بازی شود؟

پاسخ: خیر، همین که یک اتاق پاک در عمارت پیدا شود، مرحله یک بازی تمام می شود و همه بازیکنان وارد مرحله دوم می شوند.


مبارزه نهایی با اهریمن (مرحله سه)

سوال: اگر مهرهای در یک اتاق حضور داشت و ناگهان آن اتاق به عنوان اتاق اهریمن تعیین شد، باید در اتاق بماند یا میتواند از اتاق خارج شود؟

پاسخ: هر مهرهای به هر شکلی در اتاق اهریمن حضور داشته باشد دیگر تا نابودی کامل اهریمن نمیتواند از اتاق خارج شود، حتی اگر بدون اختیار در اتاق حضور پیدا کرده باشد. 

سوال: در زمان مبارزه نهایی با اهریمن در مرحله سه بازی، بازیکن رملی میآورد که تعدادی سکه در سطر یا ستون آن موجود است. آیا میتواند آن سکهها را برندارد و شانس خود را برای به دست آوردن سکههای بیشتر امتحان کند؟

پاسخ: بله، بازیکن میتواند سکههای رملی که آورده برندارد و رمل ریختن را ادامه دهد. اما اگر رمل ریخت و دیگر نتوانست سکهای به دست بیاورد، هیچ سکهای نگرفته و یک سکه جان هم از دست میدهد. 

برای مثال بازیکنی 6 سکه خرد دارد، برای سومین بار رمل می‌ریزد و طبق جدول نام اهریمن جایزه او 2 سکه است. اما چون تعداد سکه زیادی روی جدول باقی مانده تصمیم میگیرد شانس خود را مجددا امتحان کند. سه بار دیگر میتواند رمل بریزد. اگر باز هم رملی آورد که برایش سکهای به همراه داشت میتواند سکهها را بردارد ولی اگر موفق نشد و در پایان سکهای به دست نیاورد، یک جان از دست میدهد. 

سوال: در مرحله مبارزه نهایی با اهریمن و زمانی که تمام طلسمها به جز یکی باطل شده و یکی از بازیکنان در اتاق آخر مشغول مبارزه است، طبق قانون بازیکنان دیگر نمیتوانند اتاقی اضافه کنند. حالا اگر نوبت بازیکن مبارزه کننده تمام شود، بازیکنان دیگر با توجه به این‌که نمیتوانند اتاق جدید باز کنند و طلسمی هم برای باطل کردن باقی نمانده، چه کاری میتوانند انجام دهند؟

پاسخ: در مرحله سه، تنها کار ممکن این است که بازیکنان به اتاق اهریمن بروند و با او مبارزه کنند. در غیر اینصورت باید بیرون از اتاق منتظر نابود شدن اهریمن و ورود به مرحله چهارم برای فرار از عمارت شوند. 

سوال: وقتی اهریمن در یک اتاق به دام میافتد، آیا همه مهرهها باید برای مبارزه به اتاق بیایند یا این امکان وجود دارد که بیرون اتاق بمانند و سکههای موجود در اتاقها را جمع کنند؟

پاسخ: الزامی به حضور همه مهرهها در اتاق نیست. اما مهرهای که بیرون مانده نمیتواند در مرحله سه بازی سکه جمع کند، بلکه باید منتظر بماند تا اهریمن به طور کامل نابود شود و بعد از ورود به مرحله چهار، امکان جمع کردن سکهها وجود دارد. 

پیدا کردن یک حرف از نام اهریمن (پشت اسطرلاب)

سوال: متن های پشت اسطرلاب که به طور مثال بیان میکند که «در پلاک ب نیست» به این معناست که باید به تعداد پلاک های «ب» موجود در تمامی اتاقهای صفحه سکه تصادفی از داخل کیسه برداشت و تمامی پلاکها را باطل کرد؟ و این که سکهای هم به باطل کننده پلاکها تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: تمامی پلاکهای طلسم که شرایط ذکر شده در حکم پشت اسطرلاب را دارند، با سکههایی که به طور تصادفی از کیسه سکهها بیرون میآیند، باطل میشوند. اما سکه اضافهای به بازیکن تعلق نمیگیرد.گریختن از عمارت (مرحله چهار)

سوال: برای بازیکنی که در عمارت میماند و راهی به اتاق پاک برای فرار از عمارت پیدا نمیکند، چه اتفاقی میافتد؟

پاسخ: آن بازیکن به طور کامل از بازی حذف میشود و سکههایش در انتهای بازی شمرده نمیشود. 

سوال: اگر بازیکنی در هنگام فرار از عمارت، قصد استفاده از میانبر را داشته باشد و رمل مورد نیاز را نداشته باشد، چه اتفاقی میافتد؟

پاسخ: با توجه به این‌که مهره این بازیکن دو نوبت متوالی در یک خانه باقی میماند، آن اتاق خراب شده و بازیکن به طور کامل از بازی خارج میشود. 

سوال: زمانی که عمارت در حال خراب شدن است، وقتی دو مهره در یک اتاق هستند، سکه اتاق را چه کسی برمی‌دارد؟

پاسخ: سکه اتاق را اولین نفری که وارد اتاق میشود، به محض ورود برمی‌دارد. 

سوال: در انتهای بازی که به اتاق پاک رسیدیم، آیا میتوانیم به اتاقهای مجاور برویم و سکههای بیشتری به غنیمت برداریم؟

پاسخ: این امکان وجود دارد. هر بازیکنی میتواند تا هر زمانی به حرکت کردن و جمع کردن غنیمت ادامه دهد اما در پایان باید بتواند از یک اتاق پاک خارج شود. اگر موفق نشود به اتاق پاک برسد، فارغ از این‌که پیشتر به اتاق پاک دیگری رفته باشد، از بازی خارج میشود و تمام سکههایش را از دست میدهد. 

سوال: آیا ممکن است هنگام فرار از عمارت 2 مهره همزمان در یک اتاق قرار بگیرند؟ وقتی یک نفر از اتاق خارج میشود اتاق خراب میشود؟

پاسخ: بله، ممکن است حتی 6 نفر در یک اتاق باشند. شرط خراب شدن زمانیست که یک مهره اتاق را ترک کند و در اتاقی که ترک کرده، هیچ مهرهای نمانده باشد. اگر مهره دیگری در آن اتاق باشد، خراب نمیشود. زمانی اتاق خراب میشود که آخرین مهره از یک اتاق خارج شود. 

حذف بازیکن از بازی

سوال: آیا ممکن است یک بازیکن کلا از بازی حذف شود؟

پاسخ: بله، هر زمانی که تعداد سکههای جان یک بازیکن به صفر برسد، آن بازیکن به طور کامل از بازی خارج میشود. 

سوال: در مرحله چهارم هنگام فرار از عمارت آیا می شود به جای رسیدن به اتاق پاک، در یک اتاق بمانیم و اسپند را در آن قرار دهیم؟

پاسخ: ایده بامزهای بود ولی متاسفانه برای جان سالم به در بردن از عمارت حتما باید به اتاق پاک برسید.


مهره ها

سوال: طبیب چگونه و تحت چه شرایطی میتواند یک جان به خود و به فرد دیگری بدهد؟

پاسخ: طبیب اگر نوبتش را در یک اتاق پاک به پایان برساند، میتواند دو سکه جان از کیسه سکهها بردارد که یکی را برای خودش برداشته و دیگری را به بازیکنی دیگر میدهد.

سوال: آیا محدودیتی برای توانایی طبیب وجود ندارد؟ هر بار در هر اتاق پاک می تواند به انتخاب خود یک جان به یکی از بازیکنان بدهد و سپس یک جان برای خودش بردارد؟

پاسخ: طبیب در پایان نوبتش، اگر در اتاق پاک باشد میتواند این کار را انجام دهد. در واقع تنها محدودیت این است که در هر نوبت خود میتواند یک بار این کار را انجام دهد.<

© ۲۰۱۸ تمامی حقوق برای وب سایت فربود انگاره واقعیت خیال محفوظ می باشد